Author Archive

68 articles
weblogic

Međunarodne politike

Na međunarodnoj razini, izvan EU-a, postoji nekoliko sporazuma koji daju obvezu smanjenja stakleničkih plinova (ublaženje) i obvezu provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama: Okvirna konvencija...