Vodni resursi

11_AntunCerovečki[1]

Autor fotografije: Antun Cerovečki

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
 • smanjenje količina voda u vodotocima i na izvorištima
 • smanjenje vodnih zaliha u podzemlju i snižavanje razina podzemnih voda
 • smanjenje razine vode u jezerima i drugim zajezerenim prirodnim ili izgrađenim sustavima
 • porast razine mora i promjene njegovih termohalinih svojstava
 • zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i akvatičkih sustava
 • porast temperatura vode praćen smanjenjem prihvatne sposobnosti akvatičkih prijemnika
 • povećanje učestalosti i intenziteta poplava na ugroženim područjima
 • povećanje učestalosti i intenziteta pojava bujica
 • povećanje učestalosti i intenziteta poplava od oborinskih voda u urbanim područjima

 

 • jačanje istraživačkih i upravljačkih kapaciteta za ocjenu pojavnosti i rizika negativnih utjecaja klimatskih promjena i prilagodbu slatkovodnih i morskih vodnih sustava
 • izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja postojećih sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda, sustava za korištenje voda i za zaštitu voda te ostalih višenamjenskih hidrotehničkih sustava u novim (budućim) klimatskim uvjetima
 • jačanje otpornosti obalne vodno-komunalne infrastrukture na moguće utjecaje klimatskih promjena
 • primjena integralnog pristupa u gospodarenju vodnim resursima i sustavima i intenziviranje  međusektorskih sagledavanja i aktivnosti
 • jačanje zaštite prirodnih vodnih i morskih sustava, a posebno zaštićenih područja od negativnih utjecaja klimatskih promjena kao i za njihovu prilagodbu