Ribarstvo i akvakultura

14_StipeSurac

Autor fotografije: Stjepan Surać

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
  • migracija prema sjevernom Jadranu ili dubljem moru hladnoljubivih vrsta zbog porasta temperature mora
  • porast brojnosti stranih vrsta i utjecaj na domaće vrste zbog porasta temperature mora
  • smanjenje primarne produkcije s posljedicama na brojnost pelagične ribe zbog promjene u cirkulaciji vode zbog termohalinih uzroka
  • slabiji rast i veća smrtnost školjkaša zbog povećane kiselosti mora
  • jačanje kapaciteta za predviđanje budućeg stanja bioresursa
  • razvijanje tehnika i alata za iskorištavanje stranih vrsta
  • jačanje istraživačkih kapaciteta na području selektivnog uzgoja, hranidbe riba i uzgoja u recirkulacijskim sustavima
  • povećanje otpornosti akvakulture na smanjenu dostupnost protočne vode, promjene fizikalno kemijskih parametara vode te pojavu i širenje bolesti
  • ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena primjenom integriranih oblika akvakulture