Republika Hrvatska

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

Hrvatski sabor je 7. travnja 2020. godine usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama (Narodne novine, broj 46/20). Donošenje Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom propisano je Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19). Strategija određuje ciljeve i prioritete za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, dok se Akcijskim planom za petogodišnja razdoblja detaljno razrađuju mjere i aktivnosti, vremenski rokovi za provedbu, potrebna sredstva, izvori financiranja te nositelji i sunositelji aktivnosti. Strategija prilagodbe u wordu se može preuzeti ovdje.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama postavlja viziju: Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene. Za postizanje vizije postavljeni su ciljevi:
(a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena,
(b) povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i
(c) iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.

Svrha je Strategije prilagodbe osvijestiti važnost i prijetnje klimatskih promjena za društvo te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost okoliša, gospodarstva i društva uzrokovana klimatskim promjenama.

U Strategiji su prikazani sektori ranjivi na klimatske promjene, među kojima je odabrano osam ključnih sektora (vodni resursi; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; bioraznolikost; energetika; turizam i zdravlje) i dva međusektorska tematska područja (prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima). Za njih su navedene 83 mjere prilagodbe klimatskim promjenama koje su raspodijeljene u pet skupina i to na osnovi nacionalnih prioriteta Strategije prilagodbe, a to su:
1. osiguranje održivog regionalnog i urbanog razvoja,
2. osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj ruralnih područja, priobalja i otoka,
3. osiguranje održivog energetskog razvitka,
4. jačanje upravljačkih kapaciteta umreženim sustavom praćenja i ranog upozoravanja,
5. osiguranje kontinuiteta istraživačkih aktivnosti.

Dokumenti izrađeni za potrebe izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama:

  1. Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana
  2. Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km
  3. Izvještaj o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima
  4. Izvještaj o procijenjenim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim sektorima

Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) bavi se praćenjem hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanjem, obrađivanjem i objavljivanja meteoroloških i hidroloških podataka, istraživanjem atmosfere i vodnih resursa te različite primjene meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja itd.

Za više informacija: http://meteo.hr/proizvodi.php?section=proizvodi_usluge&param=proizvodi&el=proizvodi_klimatski_servisi

Rezultati klimatskog modeliranja provedenog za potrebe izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama nalaze se u Repozitoriju Državnog hidrometeorološkog zavoda.