Lokalni primjeri prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)

Lokalni primjeri

Jedinice lokalnih samouprava su prve na liniji obrane od klimatskih promjena, zbog čega trebaju biti primjer i pokretač u prilagodbi istima. Prilagodba klimatskim promjenama, u odnosu na ublažavanje, nema kvantitativni cilj, a djelovanja ovise o lokalnim uvjetima. Zbog toga su napori lokalnih zajednica, gradova i općina, koji su ujedinjeni kroz Sporazum gradonačelnika, a ostvaruju se kroz Akcijske planove za održivi energetski razvoj (SECAP), nadopunjeni mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. Od 2015. godine u SECAP-u osim ciljeva i mjera ublažavanja koje se planiraju za razdoblje do 2030. godine, predviđena je izrada analize ranjivosti i rizika od klimatskih promjena iz koje proizlaze mjere prilagodbe na klimatske promjene na određenom području grada ili općine. Jedinice lokalnih samouprava imaju jasniji pregled potreba i stanja na svome području s obzirom na klimatske promjene, kao i određene kapacitete i ovlasti za provođenje planova. U nastavku su prikazani lokalni primjeri prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj.