Smanjenje rizika od katastrofa

Klimatske promjene temeljni su čimbenik koji povećava rizik od katastrofe. Države moraju biti spremne na odgovarajući i učinkovit način reagirati na te događaje i planirati mjere za sprječavanje i ublažavanje katastrofa stvaranjem zakonodavstva za smanjenje rizika. Jedno od rješenja je kontinuirano prihvaćanje novih znanstvenih saznanja o riziku i klimatskim promjenama u zakonodavstvo te osiguranje koherentnosti i koordinacije između sustava za smanjenje rizika od katastrofa i politika prilagodbe klimatskim promjenama. Klimatske promjene utječu na katastrofe, a one utječu na sposobnost prilagođavanja i otpornost zemlje i njenih građana na klimatske promjene.

Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) nadgleda provedbu globalnog dogovora pod nazivom “Sendai Framework for DisasterRiskReduction 2015-2030” kojim se želi smanjiti sprječavanje rizika od katastrofa diljem svijeta. UNDRR pruža potporu zemljama u njihovoj provedbi tog dogovora, kao i nadzor i dijeljenje učinkovitih mjera za smanjenje postojećeg rizika i sprječavanje stvaranja novog rizika. Cilj je postići značajno smanjenje rizika od katastrofa i gubitaka života, narušavanja zdravlja te smanjenje negativnih posljedica na gospodarstvo, društvo, kulturu, infrastrukturu i okoliš u sljedećih 15 godina. UNDRR nastoji pomoći zemljama u ostvarivanju nacionalnih potreba za smanjenjem rizika od katastrofa i negativnih posljedica klimatskih promjena. Također, nastoji provoditi globalni dogovor kroz zakonodavstvo zemalja i pružiti im alate u jačanju otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama.

Globalni dogovor „Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030“ usvojen je 2015. godine i njime se ističu 4 prioriteta za sprječavanje i smanjenje postojećih rizika od katastrofa, a to su:

1. Razumijevanje rizika od katastrofe. To se odnosi na ranjivost na katastrofe, njihov kapacitet, izloženost ljudi i imovine te na karakteristike opasnosti i okoliša radi kvalitetnije izrade procjene rizika od katastrofa.

2. Poboljšanje upravljanja rizikom od katastrofa. Za to je potrebna jasna vizija, planovi, smjernice i koordinacija unutar i među sektorima, kao i sudjelovanje relevantnih dionika.

3. Ulaganje u smanjenje katastrofa zbog otpornosti što je od ključne važnosti za jačanje gospodarske, socijalne, zdravstvene i kulturne otpornosti, zajednice, zemalja i njihove imovine, kao i otpornosti okoliša. To može potaknuti inovacije, gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

4. Poboljšanje spremnosti na katastrofe za učinkovitiji odgovor i bolji oporavak, obnovu i rekonstrukciju.

U dogovoru su prepoznate klimatske promjene kao jedne od budućih izazova zemalja, jer su uzrok mnogih katastrofa. Međutim, uzimajući u obzir djelovanje Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, ističe se moguće značajno i dosljedno smanjenje rizika od katastrofe zajedničkim djelovanjem zemalja. Jedna od mjera implementacije za postizanje navedenog dogovora je i prilagodba klimatskim promjenama, koja je jedna od planiranih mjera smanjenja rizika od katastrofa unutar i kroz sve sektore.

Jedna od UNDRR kampanja pokrenuta je 2010. godine, s primarnim ciljem podizanja svijesti i predanosti lokalnih vlasti i donositelja odluka o smanjenju rizika od katastrofa kako bi se povećala otpornost gradova.

Pregled napretka, razmjene znanja i rasprave o najnovijim dostignućima i trendovima u smanjenju rizika od katastrofa može se naći na Globalnoj platformi za smanjenje rizika od katastrofa, koju je osnovala Opća skupština UN-a.

Jedna od regionalnih inicijativa za smanjenje rizika od katastrofa je Europski forum o smanjenju rizika od katastrofa.

Objave Ureda UN-a za smanjenje rizika od katastrofa, kao što su godišnja izvješća UNDRR-a, globalne procjene o smanjenju rizika od katastrofa i sl. mogu se pogledati OVDJE.

U Republici Hrvatskoj postoji Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa čiji je cilj razmjena informacija, iskustava i mišljenja u smanjenju rizika od katastrofa te usmjeravanje razvoja u svim segmentima društva, uključivanje politike u smanjenje rizika od katastrofa i podizanje svijesti i kulture sigurnog ponašanja, prvenstveno kroz edukaciju. Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova koordinira rad Hrvatske platforme koja je izradila Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, usvojenu na sjednici Vlade u studenom 2019. godine. Izrada Procjene rizika od katastrofa bila je obveza Republike Hrvatske propisana Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća 1313/2013/EU o mehanizmu civilne zaštite Europske unije i preduvjet korištenja sredstava iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda. Potreba usvajanja Procjene rizika od katastrofa je zbog:

• unaprjeđenja shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja itd.;

• standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i u svim sektorima;

• prikupljanje podataka u jednom referentnom dokumentu koji će služiti kao podloga za
buduće procjene i planiranje te za pripremu javnih politika kojima je cilj upravljanje
rizicima.

Uz osnovanu Platformu osnovana su i radna tijela za izradu dokumenata i provođenje aktivnosti na području smanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj, a to su:

• Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa,

• Glavne i stručne radne skupine za izradu dokumenata i provođenje aktivnosti na području smanjenja rizika od katastrofa. Državna uprava za zaštitu i spašavanje glavni je koordinator provođenja aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj te vodi Glavnu radnu skupinu.

Članove Odbora i Glavne radne skupine možete vidjeti na prikazu Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Najmanje jednom godišnje pod predsjedavanjem predstavnika Vlade Republike Hrvatske održava se Konferencija Hrvatske platforme, a posljednja, sedma konferencija, održana je u listopadu 2019. godine. Na konferenciji su predstavljeni projekti u području smanjenja i upravljanju rizicima od katastrofa, potrebe za ulaganjima u smanjenje rizika od katastrofa u nekoliko sektora, razvoj strateških dokumenata i potencijalni izvori financiranja, posebice iz EU fondova.

Izvori teksta:
https://www.undrr.org/newsevents
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
https://www.unisdr.org/conference/2018/efdrr
https://www.undrr.org/publications
https://civilna-zastita.gov.hr/istaknute-teme/hrvatska-platforma-za-smanjenje-rizika-od-katastrofa/80
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32013D1313
https://novosti.hr/viii-konferencija-hrvatske-platforme-za-smanjenje-rizika-od-katastrofa/
Izvor slike: https://pixabay.com/users/hermann-130146/
Podijeli: