Nacionalno izvješćivanje o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

Pravna osnova

Republika Hrvatska ima obvezu izraditi periodičko izviješće Europskoj komisiji o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koje poduzima na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji je propisano UREDBOM (EU) 2018/1999 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime […]. Uredba u čl. 19 propisuje obvezu da države članice izvješćuju Komisiju o svojim nacionalnim planovima i strategijama prilagodbe klimatskim promjenama u kojima su opisana njihova provedena i planirana djelovanja za olakšavanje prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući sljedeće informacije iz priloga VIII.:

  • glavni ciljevi prilagodbe i institucionalni okvir za prilagodbu
  • projekcije klimatskih promjena, uključujući vremenske ekstreme, utjecaje klimatskih promjena, ocjenu ranjivosti na klimatske promjene i rizika klimatskih promjena te ključne klimatske nepogode
  • sposobnost prilagodbe
  • planovi i strategije prilagodbe
  • okvir praćenja i evaluacije
  • napredak ostvaren u provedbi, uključujući dobre prakse i promjene u upravljanju.

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/2019) (u daljnjem tekstu: Zakon o klimi) u čl. 14 st. 6 propisuje da tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izvješćuje Komisiju o statusu primjene mjera prilagodbe u skladu s čl. 15 Uredbe (EU) br. 525/2013 i čl. 19 Uredbe (EU) br. 2018/1999.

Prema čl. 26 istog zakona osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Uloga Povjerenstva je praćenje i ocjena provedbe i planiranja politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, davanja mišljenja na izvješća o planiranim mjerama i primjeni Strategije prilagodbe i sudjelovanja u pregledu tih izvješća. Povjerenstvo čine Koordinacijska skupina i dvije tehničke radne skupine: tehničke radne skupine za ublažavanje i tehničke radne skupine za prilagodbu klimatskim promjenama.

Čl. 15 st. 3 Zakona o klimi propisuje da su relevantan tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove meteorologije, zaštite prirode, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, graditeljstva, prostornog uređenja, prometa, mora, turizma i zaštite ljudskog zdravlja dužna svake dvije godine izvješćivati tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o aktivnostima vezano za prilagodbu klimatskim promjenama u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 i Uredbom (EU) br. 2018/1999.

Čl. 106 st. 4 Zakona o klimi propisuje da su tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužni pravodobno i bez naknade dostaviti podatke iz svoje nadležnosti koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja.

 

Način izvješćivanja i rokovi prema EU

Nacionalno izvješćivanje o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama predaje se svake dvije godine putem elektroničkih obrazaca dostupnih na mrežnoj stranici Reportnet_3. Prikupljanje i obrada informacija provodi Europska agencija za okoliš (EEA). Do sada su podnesena tri nacionalna izvješća, izvješće za 2015., 2019. i 2021. godinu.

 

Način prikupljanja podataka u Hrvatskoj

Putem mrežne stranice prilagodba-klimi.hr stvoreno je središnje mjesto za informiranje i edukaciju o prilagodbi klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Vođenje stranice se provodi u sklopu rada Službe za opću politiku zaštite klime pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Informacije se prikupljaju redovito i predstavljaju bazu za izvješćivanje prema Europskoj komisiji, ali nisu dostatne za nacionalno izvješćivanje o mjerama prilagodbe. Budući se mjere prilagodbe provode u raznim tematskim područjima kao što su poljoprivreda, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno planiranje, energetika, turizam i mnoga druga, a provode se na različitim geografskim područjima i organizacijskim razinama, postupak prikupljanja informacija je vrlo opsežan i zahtijeva dodatne aktivnosti. U svrhu zaprimanja što kvalitetnijih podataka na osnovu EU upitnika se izrađuje nacionalni upitnik za izvješćivanje o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj i dostavlja na različite institucije kao što su tijela državne uprave, državne upravne organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, znanstvene institucije, udruge i druge. Na osnovu zaprimljenih odgovora se oblikuje sadržaj koji najbolje odgovara definiranim obrascima za izvješćivanje te pruža cjelovitu informaciju o aktivnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj.

 

Način objave podataka

Europska agencija za okoliš prikupljene informacije objavljuje na mrežnoj stranici Climate-ADAPT pod informacijama o državama članicama. Climate-ADAPT platforma je centralno mjesto informiranja o aktivnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Europskoj uniji.

 

Proširenu verziju Nacionalnog izvješća o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama za 2021. godinu na engleskom jeziku možete pronaći na poveznici.

Podijeli: