Grad Zadar donio nove mjere prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2020. – 2024. godine

Grad Zadar je 28. listopada 2020. godine na sjednici Gradskog Vijeća donio Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2020.- 2024.). Program je donesen sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19) i Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19). Uz to, na istoj sjednici usvojeno je Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjena  za razdoblje od 2015. – 2019.g. Prema novom Programu očekuje se promjena srednje dnevne temperature zraka za buduće razdoblje (2021. – 2050. godine) u odnosu na sadašnju u rasponu od 1,1 do 1,6 oC, dok se u istom razdoblju očekuje porast srednje ukupne količine oborina u rasponu od 5,5 do 74,1 mm. U Programu je istaknuto i očekivano povećanje razine mora između 0 i 5 cm u Jadranu za buduću klimu do 2040. godine, prema globalnom MPI-ESM modelu (eng. Max Planck Institute Earth System Model). Stoga, Program, uz popis mjera zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena, sadrži i popis predloženih mjere prilagodbe klimatskim promjenama, a to su:

 

 • Ugraditi ciljeve i mjere zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u strateške dokumente i dokumente prostornog uređenja Grada Zadra;
 • Mapirati građevine Grada Zadra u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija;
 • Promovirati i educirati poljoprivrednike o koristima uvođenja poljoprivrednih praksi kojima se sektor prilagođava novim klimatskim uvjetima;
 • Pošumljavati (odabrati autohtone biljne vrste otporne na klimatske promjene) i obnavljati šume;
 • Prilikom projektiranja infrastrukturnih zahvata poticati odabir rješenja temeljenih na prirodi ili tehničkih rješenja kojima se pozitivno utječe na prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena;
 • Postaviti nadstrešnice koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog prijevoza;
 • Obnoviti i staviti u funkciju vodospreme na otocima;
 • Analizirati potrebe rekonstrukcije/dogradnje obalne vodno-komunalne infrastrukture i zaštite priobalnih vodnih resursa u svrhu jačanja otpornosti na klimatske promjene;
 • Mapirati izvore vode izvan sustava javne vodoopskrbe;
 • Smanjiti potrošnju vode pri održavanju zelenih površina, rasadnika, sportskih i rekreacijskih površina te zgrada u vlasništvu Grada;
 • Analizirati mogućnosti recikliranja otpadnih voda za ponovnu uporabu i sakupljanja kišnice;
 • Jačati otpornost sustava odvodnje Grada Zadra na klimatske promjene;
 • Održavati postojeći sustav odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednog tla te analizirati potrebe rekonstrukcije/dogradnje sustava;
 • Promovirati održivu akvakulturu;
 • Razvijati i provoditi mjere za jačanje otpornosti ranjivih ekosustava, staništa i vrsta;
 • Provoditi aktivnosti usmjerene prema očuvanju i primjeni tradicijskih poljoprivrednih praksi i znanja u cilju jačanja otpornosti (do)prirodnih ekosustava, staništa i divljih vrsta;
 • Povećati otpornost sektora turizma na klimatske promjene;
 • Povećati broj sigurnih točaka u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta;
 • Jačati sustav praćenja alergenih vrsta;
 • Provoditi edukacije građana o postupanju i preporukama za zaštitu od vrućina;
 • Izraditi plan integralnog upravljanja obalnim područjem i zaključke/preporuke ugraditi u strateške dokumente Grada Zadra;
 • Povećati razinu pripravnosti na ekstremne vremenske uvjete;
 • Izraditi studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture;
 • Izraditi program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama;
 • Provoditi edukacijske aktivnosti za podizanje javne svijesti o klimatskim promjenama i
 • Jačati gradske kapacitete za provođenje aktivnosti prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena.
Izvor teksta https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2020_GLASNIK%2013.pdf#page=7
Izvor slike: https://pixabay.com/photos/zadar-history-city-croatia-church-4722954/
Podijeli: