Uvod 2017-03-27T10:15:59+00:00

O projektu

Za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike provodi se projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama” koji se financira sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU. Projekt se provodi od svibnja 2016. do studenoga 2017. godine.

o-projektu

Svrha projekta je izrada nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu i nacrta Akcijskog plana. Projekt će pomoći u definiranju ranjivih sektora, procjeni utjecaja i prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u sektorima izloženim klimatskim promjenama. Ovo će pomoći u donošenju odluka o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo što bolje prilagodilo klimatskim promjenama koje već jesu prisutne i koje se očekuju.

Također, u okviru projekta će se, kroz edukaciju i korištenje računalne opreme za klimatsko modeliranje te kroz osvješćivanje javnosti, jačati kapaciteti za procjenu ranjivosti i utjecaja klimatskih promjena te za procjenu mjera prilagodbe u sektorima koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) posjeduje nužnu računalnu infrastrukturu i stručnjake koji su potrebni za smještaj i održavanje računalne opreme za modeliranje nabavljene u okviru zasebne komponente ovog projekta. Na računalnoj opremi će se izvoditi izračuni i klimatski modeli koji će poslužiti kao stručna podloga za izradu nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijskog plana. Zbog svojih velikih mogućnosti, kao i klimatskih namjena, ova računalna oprema je od strane stručnjaka iz projektne skupine popularno nazvana VELEbit.

Očekivani rezultati provedbe projekta

Komponenta I. – Edukacija stručnjaka i službenika te osvješćivanje javnosti iz područja prilagodbe klimatskim promjenama

  • Ojačani kapaciteti stručnjaka za izradu klimatskih modela i scenarija za procjenu ranjivosti na klimatske promjene i utjecaja klimatskih promjena, kao i mjera prilagodbe klimatskim promjenama za svaki sektor
  • Službenici na nacionalnoj i lokalnoj razini te zainteresirana javnost educirana o utjecaju klimatskih promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

Komponenta II. – Izrada nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. g. s pogledom na 2070. i nacrta Akcijskog plana

  • Definirani sektori ranjivi na klimatske promjene
  • Izvršeno modeliranje utjecaja klimatskih promjena na ranjive sektore
  • Procijenjena ranjivost na klimatske promjene i izrađen pregled utjecaja klimatskih promjena po sektorima
  • Provedena procjena opcija (mogućnosti) prilagodbe i dan pregled mjera prilagodbe po sektorima
  • Izrađena analiza troškovne učinkovitosti opcija prilagodbe i izvršeno je njihovo rangiranje
  • Pripremljen nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. g. s pogledom na 2070. i nacrt Akcijskog plana

komponente

Kontekst

Europska komisija (EK) je u travnju 2013. godine usvojila strategiju Europske unije za prilagodbu klimatskim promjenama te je objavila niz dokumenata kako bi državama članicama koje još nisu izradile svoje nacionalne strategije olakšala tijek pripreme za izradu nacionalnih strategija.

Uspostavljena je platforma CLIMATE-ADAPT (climate-adapt.eea.europa.eu) koja pruža pristup podacima i razmjeni podataka i informacija o očekivanim klimatskim promjenama u Europi, trenutnim i budućim osjetljivim regijama i sektorima, strategijama i aktivnostima prilagodbe na razini Europske unije (EU), nacionalnoj i transnacionalnoj razini, studijama slučajeva i potencijalnim opcijama prilagodbe te alatima za planiranje prilagodbe. Do sada je 16 država članica EU izradilo svoje nacionalne strategije prilagodbe na klimatske promjene.

kontekst

Nadalje, EK uvodi metodu „sustav bodovanja“ (eng:„scoreboard“) putem koje će se pratiti postojanje nacionalnih strategija i akcijskih planova za prilagodbu klimatskim promjenama država članica, kao i njihovu provedbu. Prema članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. godine o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ, države članice do 15. ožujka 2015. godine moraju podnijeti izvješće o tijeku izrade nacionalnih strategija, kao i provedenim odnosno planiranim akcijama za prilagodbu klimatskim promjenama. Temeljem dostavljenih podataka, EK će 2017. godine procijeniti napredak država članica te će, ukoliko se procijeni da je učinjeno nedovoljno, predložiti obvezujući zakonodavni okvir.

Za više informacija

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)
Ulica grada Vukovara 284 (blok C)
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 6042 400
Fax: +385 1 6042 598
Email: info@safu.hr
Web: www.safu.hr

Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj
Ban Centar, Ulica Augusta Cesarca 4-10 10000 Zagreb
Tel: + 385 1 4681 300
Fax: + 385 1 4627 499
http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

Projekt provodi Eptisa Adria d.o.o.
Bijenička cesta 134
HR-10000 Zagreb
Tel. +385 1 5531 501
Fax: +385 1 5531 666
www.eptisasee.com/croatia

Korisne poveznice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – http://www.mzoip.hr/hr/
DHMZ – Klima i klimatske promjene – http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene